pijl
 1. Je bent nu hier:
 2. Home
 3. /
 4. Privacyverklaring

Privacybeleid More than Mom

 

Bij het verlenen van onze diensten in onze coach- en trainingspraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met deze gegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 januari 2019.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

More than Mom 
Onderdeel van Maat Coaching & Training
Mevr. M. Maat
Zwolle
KvK 71997660       
06 – 4268 2938
marieke@morethanmom.nl


More than Mom
Onderdeel van Krachtig coaching & training
Mevr. A. Romkes-de Jong
Wageningen
KvK 66248388
06 – 4230 4688
anouk@morethanmom.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, sms en app, of via social media zoals Facebook en Instagram. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject of de training(en)/workshop(s), bijvoorbeeld uw leidinggevende, een opdrachtgever of een bemiddelingsbureau.

 

Persoonsgegevens
More than Mom verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens van coachee/deelnemer, en evt. opdrachtgever
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Achtergrondinformatie over werk- en privésituatie t.b.v. het coachtraject
 • Gespreksverslagen

 

Doeleinden
More than Mom verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject, workshop(serie) of training(en);
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering, het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De efficiënte uitvoering en verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject, de workshop(s) of training(en). Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk door ons worden gevraagd.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens zoals ook het e-mail adres, geldt geen maximale bewaartermijn.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

More than Mom
welkom@morethanmom.nl

More than Mom 
Mevr. M. Maat
06 – 4268 2938
marieke@morethanmom.nl


More than Mom
Mevr. A. Romkes-de Jong
06 – 4230 4688
anouk@morethanmom.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Door ondertekening van deze verklaring bevestigt de coachee kennis te hebben genomen van de wijze waarop door de coach wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze verklaring omschreven en geeft toestemming aan de coach voor het bijhouden van het dossier.

 

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening: